Thám tử tư - BCI
Thám tử Việt Nam
Thám tử 24h
Tư vấn trực tuyến
Tư vấn trực tuyến
Đối tác/ khách hàng
Thamtu24h.org Luật 24h http://thamtutu.vn/tin-tuc-trong-nuoc/tham-tu-cuoc-chien-chong-hang-gia-hang-nhai/ Nghề luật Thám tử tư Thám tử 24h Dieutratu.com Ngheluat.net Luatsu24h.org
 • NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

  Cập nhật: 22/7/2009 | 3:54:41 PM

  Ngày 15/02/2007, Ngân hàng nhà nước đã ra Công văn số 1345/NHNN-KTTC về việc hệ thống hóa và hướng dẫn chuyển số liệu tài khoản kế toán Ngân hàng nhà nước

 • UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

  Cập nhật: 22/7/2009 | 3:54:11 PM

  Ngày 24/01/2007, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đã ra Công văn số 43/UBCK-VP về việc thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán

 • TỔNG CỤC THUẾ

  Cập nhật: 22/7/2009 | 3:53:36 PM

  Ngày 08/01/2007, Tổng cục Thuế đã ra Công văn số 118/TCT-DTTT về việc hướng dẫn sửa đổi, bổ sung mục lục ngân sách trên các báo cáo kế toán thuế từ 01/01/2007

 • TỔNG CỤC HẢI QUAN

  Cập nhật: 22/7/2009 | 3:53:12 PM

  Ngày 12/01/2007, Tổng cục Hải quan đã ra Công văn số 327/TCHQ-KTTT về việc hiệu lực thi hành Quyết định số 78/2006/QĐ-BTC.

 • BỘ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

  Cập nhật: 22/7/2009 | 3:52:24 PM

  Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng trên Internet (hosting, mail, FTP…) phải có các biện pháp đảm bảo an ninh thông tin.

 • BỘ QUỐC PHÒNG

  Cập nhật: 22/7/2009 | 3:50:41 PM

  Ngày 23/12/2006, Bộ Quốc phòng đã ban hành Thông tư số 213/2006/TT-BQP về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 122/2006/NĐ-CP ngày 26/10/2006 của Chính phủ về chế độ, chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ.

 • BỘ THUỶ SẢN

  Cập nhật: 22/7/2009 | 3:50:10 PM

  Theo Quyết định số 01/2007/QĐ-BTS ban hành ngày 13/02/2007 về việc kiểm tra hàng thủy sản xuất khẩu vào Hoa Kỳ và Canađa,

 • BỘ Y TẾ

  Cập nhật: 22/7/2009 | 3:49:36 PM

  Ngày 08/02/2007, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 03/2007/TT-BYT về việc sửa đổi khoản 3 Mục IV Thông tư số 23/2005/TT-BYT ngày 25/8/2005 của Bộ Y tế hướng dẫn xếp hạng các đơn vị sự nghiệp y tế.

 • BỘ VĂN HOÁ - THÔNG TIN

  Cập nhật: 22/7/2009 | 3:49:13 PM

  Ngày 29/12/2006, Bộ trưởng Bộ Văn hoá-Thông tin đã ban hành Quyết định số 102/2006/QĐ-BVHTT về việc ban hành Quy chế Lưu chiểu xuất bản phẩm

 • BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  Cập nhật: 22/7/2009 | 3:47:57 PM

  Ngày 29/12/2006, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định 52/2006/QĐ-BGDĐT về việc ban hành Quy chế thi chọn học sinh giỏi.

 • BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

  Cập nhật: 22/7/2009 | 3:47:12 PM

  Ngày 19/01/2007, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 04/2007/QĐ-BNN về việc ban hành "Quy định về quản lý sản xuất và chứng nhận rau an toàn" (RAT).

 • BỘ CÔNG NGHIỆP

  Cập nhật: 22/7/2009 | 3:46:27 PM

  Ngày 09/01/2007, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp đã ban hành Quyết định số 02/2007/QĐ-BCN về việc ban hành Quy định Yêu cầu kỹ thuật trang thiết bị đo đếm điện năng đối với các nhà máy điện.

 • BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

  Cập nhật: 22/7/2009 | 3:45:47 PM

  Ngày 16/01/2007, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 02/2007/TT-BLĐTBXH về việc bổ sung, sửa đổi một số điểm của Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện...

 • BỘ XÂY DỰNG

  Cập nhật: 22/7/2009 | 3:44:53 PM

  Chủ đầu tư có thể xin giấy phép xây dựng cho một công trình, một lần cho nhiều công trình hoặc một lần cho tất cả các công trình thuộc dự án…

 • BỘ TƯ PHÁP

  Cập nhật: 22/7/2009 | 3:44:10 PM

  Theo Công văn số 717/BTP-THA ra ngày 28/2/2007, Bộ Tư pháp hướng dẫn: căn cứ vào tình hình thực tế của từng địa phương, Hội đồng xét nâng bậc lương trước thời hạn có thể bổ sung tiêu chí nâng bậc lương trước thời hạn 12 tháng đối với công chức của các cơ quan thi...